• Deklaracja dostępności Strona internetowa Przedszkola nr 16 w Raciborzu

    Przedszkole nr 16 w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Przedszkola nr 16 w Raciborzu.

    • Data publikacji strony internetowej:
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Treści niedostępne

    • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
    • część plików nie jest dostępna

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia:
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Rebidas-Król.
    • E-mail: p-16@o2.pl
    • Telefon: 324156816

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Urząd Miasta Racibórz
    • Adres: ul. Król Stefana Batorego 6
     47-400 Racibórz
    • E-mail: boi@um.raciborz.pl
    • Telefon: 327550600

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    Przedszkole posiada parking, który jest w niedalekiej odległości od wejścia głównego, które znajduje się od ul. Brzeskiej i jest dostępne w godzinach pracy placówki tj. 6:30-16:00. Parking nie posiada krawężników ani innych przeszkód. Aby wejść na teren placówki trzeba otworzyć drzwi dzwoniąc domofonem następnie pokonać 4 stopnie. W budynku nie ma pochylni, platform czy też informacji głosowych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Placówka miejści się na jednym poziomie.